Fotovoltaika

10 krokov k podpore

Národný projekt Zelená domácnostiam umožňuje domácnostiam získať príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Ako postupovať sa dozviete v nasledovných 10 krokoch.

ZOZNÁMTE SA S PODMIENKAMI PODPORY

Uistite sa, či môže byť vaša domácnosť v rodinnom dome, prípadne v bytovom dome oprávneným užívateľom podporovaných malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Informácie nájdete vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a  v osobitných podmienkach, ktoré sú zverejnené k jednotlivým kolám podpory.

OVERTE SI, AKÝ OBNOVITEĽNÝ ZDROJ ENERGIE, JE PRE VAŠU DOMÁCNOSŤ VHODNÝ

Ak uvažujete o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, overte si, či je využívanie takýchto zdrojov pre vašu domácnosť vhodné. Každý z nich má svoje výhody a obmedzenia a vyžaduje špecifické podmienky inštalácie a spôsobu využívania. Ak sa chcete v problematike zorientovať, využite bezplatné energetické poradenstvo, ktoré v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU poskytujú konzultanti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v troch poradenských centrách.

VYBERTE SI ZHOTOVITEĽA A ZARIADENIE

Na stránke www.zelenadomacnostiam.sk bude priebežne aktualizovaný zoznam zhotoviteľov, ktorí majú so SIEA uzavretú zmluvu o preplácaní poukážok. Vyžiadajte si technické návrhy a cenové ponuky od zhotoviteľov a vyberte si riešenie, ktoré spĺňa vaše požiadavky a finančné možnosti. Technický návrh so zariadením pre ktoré sa rozhodnete, bude slúžiť ako podklad pre vyplnenie žiadosti o vydanie poukážky.

V zozname zariadení sú uvedené zariadenia, ktoré spĺňajú požadované technické podmienky. Podmienky podpory sú nastavené tak, aby ste mohli získať maximálnu mieru podpory na kvalitné systémy s primeraným výkonom, s dlhšou životnosťou a vyššou účinnosťou premeny energie, inštalované odborníkmi.

Zoznam zariadení je priebežne aktualizovaný. Ak tam zariadenie, ktoré si chcete dať nainštalovať nenájdete, je možné, že nespĺňa technické podmienky alebo zatiaľ nikto nepožiadal o jeho zaregistrovanie. O zaregistrovanie zariadenia do zoznamu zariadení je možné požiadať bezplatne.

UZATVORTE ZMLUVU SO ZHOTOVITEĽOM

V spolupráci s vybraným zhotoviteľom si overte, či spĺňate všetky požiadavky na oprávnenosť domácnosti a nevyhnutné kritériá na vydanie poukážky. Pri stanovovaní termínu realizácie nezabudnite na to, že o preplatenie poukážky vydanej v 2. kole je možné požiadať najneskôr do 4 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke. V 1. kole to je 6 mesiacov. Uzatvorte zmluvu so zhotoviteľom písomnou formou, predtým sa však informujte, aké ustanovenia odporúča do zmluvy zahrnúť SIEA. Odporúčané podmienky zmluvy o inštalácii SIEA zverejňuje na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk v často Odporúčania pre domácnosti.

POŽIADAJTE O VYDANIE POUKÁŽKY

O poukážku by ste mali žiadať až vtedy, ak ste si istí, že chcete zariadenie dať v najbližšom čase nainštalovať. Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku vydanú v 2. kole uplatniť u oprávneného zhotoviteľa najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke, a zároveň musí zhotoviteľ požiadať o preplatenie poukážky do 4 mesiacov od tohto dátumu. Pre poukážky vydané v 1. kole platí 6 mesiacov. Ak si svoj zámer po podaní a potvrdení žiadosti rozmyslíte, o novú poukážku na rovnaký druh zariadenia budete môcť požiadať až po 30 dňoch od vydania prechádzajúcej.

Žiadosť o poukážku sa vypĺňa prostredníctvom informačného systému, ktorý je prístupný zo stránky zelenadomacnostiam.sk v časti Žiadosť o poukážku. Na uvedenej stránke je k dispozícii aj Manuál pre domácnosti k informačnému systému Zelená domácnostiam. Nájdete v ňom presný postup pri vypĺňaní žiadosti, ktorá je rozdelená do 5 krokov. Vo formulári žiadosti o vydanie poukážky je potrebné uviesť všetky požadované náležitosti. Ako prvé uvádzate presné informácie o mieste inštalácie, okrem iného aj súpisné číslo a číslo listu vlastníctva budovy, teda rodinného alebo bytového domu, v ktorom plánujete zariadenie využívať. Pre správne vyplnenie žiadosti o poukážku je vhodné, aby ste mali pri sebe k dispozícii výpis listu vlastníctva. V druhom kroku uvádzatešpecifikáciu zariadenia. Pre každý druh zariadenia, ktoré plánujete inštalovať, je potrebné podať samostatnú žiadosť. Technické informácie si jednoducho zvolíte z ponuky zoznamu zariadení. Okrem druhu zariadenia, výrobcu a výrobného typu sa uvádza aj počet kusov, celkový výkon a pri zariadeniach určených na výrobu elektriny aj kapacita akumulátorov, ak sa s uskladňovaním vyrobenej elektriny pri inštalácii počíta. Informačný systém na základe zvolených údajov vypočíta maximálnu hodnotu poukážky. Následne zadávate informácie o vlastníkoch nehnuteľnosti a potvrdzujete, že spĺňate podmienky podpory.

Po vyplnení formuláru bude odoslaná na vašu e-mailovú adresu správa. Aby mohla byť zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia a poukážka pripravená, je potrebné potvrdiť záujem o vydanie poukážky kliknutím na vložený odkaz najneskôr do 24 hodín od požiadania o vydanie poukážky. Potvrdením záujmu sa spustí automatický proces, v rámci ktorého bude v krátkom čase poukážka so zmluvou vytlačená, podpísaná a odoslaná v tlačenej forme na adresu kontaktnej osoby, uvedenú v žiadosti. Preto odporúčame, aby ste sa najskôr ubezpečili, že ste žiadosť vyplnili správne a potvrdzovali záujem len v prípade, ak chcete inštaláciu skutočne zrealizovať. Ak potrebujete opraviť údaje vo vašej žiadosti, odkaz „POTVRDIŤ“ v mailovej správe ignorujte a vyplňte si novú žiadosť. Ak ste uvedený odkaz v e-mailovej správe potvrdili, podať novú žiadosť o vydanie poukážky je možné najskôr po uplynutí 30 dní.

Po potvrdení záujmu a v prípade nevyčerpania finančných prostriedkov vám bude zaslaná poukážka spolu s návrhom zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, o čom budete informovaní e-mailom do 24 hodín od potvrdenia žiadosti o vydanie poukážky.

SIEA VÁM ZAŠLE ZMLUVU S POUKÁŽKOU

Zmluvu o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, ktorej súčasťou je aj poukážka, bude domácnosti doručená poštou v dvoch tlačených vyhotoveniach podpísaných zo strany SIEA najneskôr do 30 dní od potvrdenia žiadosti o vydanie poukážky. Obe vyhotovenia zmluvy je potrebné podpísať zástupcom domácnosti. Na vyhotovení zmluvy, ktoré domácnosť odovzdá zhotoviteľovi a zhotoviteľ doručí SIEA, musí byť podpis zástupcu domácnosti úradne osvedčený.

Nezabudnite overiť, kto je oprávnený konať za domácnosť, napríklad v prípade viacerých vlastníkov, je potrebné zabezpečiť podpis nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podpisujú zmluvu obaja manželia. Spolu so zmluvou, vám budú doručené aj relevantné čestné vyhlásenia o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií vydania poukážky.

Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa, s ktorým má uzavretú zmluvu o inštalácií zariadenia, a to najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke, a zároveň musí byť inštalácia ukončená do stanoveného termínu od tohto dátumu. V prípade poukážok vydaných v 2. kole to sú 4 mesiace, pri poukážkach vydaných v 1. kole to je 6 mesiacov.

ZHOTOVITEĽ ZREALIZUJE INŠTALÁCIU

Zhotoviteľ zrealizuje inštaláciu podľa vašich požiadaviek v termíne, ktorý ste si dohodli v zmluve, a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. V niektorých prípadoch môžu dohodnutý termín ohroziť poveternostné podmienky. Nezabudnite, že súčasťou inštalácie sú aj všetky povinné revízie a skúšky. Presvedčte sa, že zariadenie je funkčné a prevádzkyschopné. Budete ho musieť prevádzkovať aspoň dva roky.

ODOVZDAJTE VŠETKY POTREBNÉ DOKUMENTY ZHOTOVITEĽOVI

Väčšinu administratívy súvisiacej s podporu za vás vybaví zhotoviteľ. Zaviaže ho k tomu zmluva o preplácaní poukážok, ktorú podpíše pred zaradením do zoznamu zhotoviteľov. Odovzdajte všetky potrebné dokumenty zhotoviteľovi, no pre každý prípad si vytvorte kópie dokumentov aj pre svoju potrebu. Zhotoviteľovi odovzdávate zmluvu o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia vrátane poukážky a relevantné čestné vyhlásenia o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií vydania poukážky a ostatné povinné prílohy. Na exemplári zmluvy, ktorú odovzdáte zhotoviteľovi spolu s poukážkou, musí byť úradne osvedčený podpis zástupcu (zástupcov) domácnosti. Na faktúre a na doklade o inštalácii a uvedení zariadenia do prevádzky musí byť pripojený aj podpis domácnosti. Povinné náležitosti oboch dokumentov sú uvedené v príslušnom usmernení pre zhotoviteľov.

V prípade potreby sa predkladá aj originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby zastupujúcej žiadateľa, napríklad správcu, rodiča alebo opatrovníka.

Povinnou prílohou pre bytové domy je súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov s inštaláciou zariadenia v bytovom dome a energetický audit, v ktorom sú navrhnuté opatrenia so zohľadnením využitia potenciálu úspor energie (napríklad zatepľovanie alebo výmena okien) a následnej inštalácie zariadení na využívanie OZE. V energetickom audite musí byť tiež uvedené, či sa do bytového domu teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody dodáva z účinných systémov centrálneho zásobovania teplom.

ZHOTOVITEĽ POŽIADA O PREPLATENIE POUKÁŽKY

Zhotoviteľ musí požiadať o preplatenie poukážky v stanovenom termíne od dátumu uvedeného na poukážke. V prípade 2. kola sú to 4 mesiace a v prípade 1. kola je to 6. mesiacov. Žiadosť spolu s povinnými prílohami predkladá poštou alebo osobne na pracoviskách SIEA. Povinné prílohy sú uvedené vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Rozsah povinných príloh je spresnený aj v osobitných podmienkach k jednotlivým kolám podpory. Súčasťou povinných príloh sú podľa nich aj fotografie z inštalácie zariadenia, ktoré zabezpečuje zhotoviteľ.

SIEA OVERÍ SPRÁVNOSŤ VÝDAVKOV, URČÍ VÝŠKU SKUTOČNE OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV A PREPLATÍ ZHOTOVITEĽOVI POUKÁŽKU

SIEA určuje obsah a rozsah faktúry, ktorú po ukončení inštalácie zhotoviteľ vystaví domácnosti, v samostatnom usmernení. Na faktúre musia byť výdavky členené podľa článku H. všeobecných podmienok podpory tak, aby SIEA mohla overiť vecnú oprávnenosť konkrétnych výdavkov a určiť výšku skutočne oprávnených výdavkov. Oprávnené výdavky sú uvedené vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

SIEA preplatí poukážku zhotoviteľovi v prípade, ak je žiadosť o preplatenie poukážky úplná. Ak je suma na poukážke nižšia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA celú sumu uvedenú na poukážke. Ak je suma na poukážke vyššia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA 50% celkových oprávnených výdavkov zaokrúhlených na celé číslo smerom nadol.