Divízia servis kotlov

 

PREHLIADKA KOTLA

Prečo vykonávať pravidelné servisné prehliadky kotla?

Pravidelným servisom plynového spotrebiča, ktorý by sa mal vykonávať aspoň jedenkrát ročne, po vykurovacej sezóne sa predchádza poruchám zariadení, zvýšenej spotrebe paliva a eventuálnej nebezpečnosti zariadenia z dôvodu úniku plynu a emisií.

Servisná prehliadka zahŕňa v základe:

 • zhodnotenie stavu kotla a jeho funkčnosť pred servisom
 • vyčistenie priestoru kotla vysávačom, tlakovým vzduchom
 • vyčistenie sitka na spiatočke, u kotlov starších ako 2 roky vypustenie vykurovacej vody z kotla, doplnenie tlaku v expanznej nádobe na hodnoty uvedené výrobcom
 • demontáž horáku, vyčistenie mosadznou kefou, tlakovým vzduchom, vysávačom, prípadne oplachom
 • vyčistenie primár. výmenníku, minimálne mosadznou kefou + tlakovým vzduchom, vysávačom, pri väčšom znečistení oplachom prúdom vody
 • u kondenzačných kotlov výmenník vyčistený vždy mechanicky + výplachom, naviac vyčistenie sifónu kondenzátu
 • vyčistenie lopatiek spalinových (turbo), alebo kondenzačných ventilátorov tlakovým vzduchom, prípadne oplachom
 • očistenie elektród horáku a zhodnotenie ich stavu, s možnosťou preventívnej výmeny
 • kontrola tlaku na tryskách, prípadne nastavenie min. a max.tlaku, u kondenzačných kotlov nastavenie CO2 v spalinách pomocou analyzátora
 • kontrola funkcie bezpečnostných systémov kotla (napr. poistky spätného ťahu spalín u komínových kotlov)-kontrola tesnosti plynových armatúr detektorom úniku plynu a to vždy po každom zásahu na plynových armatúrach kotla
 • u komínových spotrebičov (typu B) kontrolu úniku spalín detektorom CO
 • vyhotovenie protokolu o kontrole a nastavení kotla

Termín servisu

Pravidelné servisné kontroly sa štandardne vykonávajú v priebehu celého roku, odporúčame po skončení vykurovacej sezóny. V zimnej sezóne musíme uprednostniť poruchy kotlov.

Prečo je nutné uvádzať plynové spotrebiče do prevádzky?

 
Uvedenie kotla do prevádzky je nutné pre uznanie záruky na spotrebič a jeho záručnej opravy. Uviesť spotrebič do prevádzky musí vykonať autorizovaný servisný technik vyškolený výrobcom spotrebiča, aby bola zaistená bezpečná prevádzka plynového spotrebiča.
 
Uvedenie do prevádzky zahŕňa nasledujúce činnosti:
 1. skontrolujeme či inštalácia zodpovedá projektu alebo revízii

 2. skontrolujeme odvzdušnenie systému, pred napustením skontrolujeme tlak v expanznej nádobe

 3. skontrolujeme napojenie plynovodu, ovládacie a zabezpečovacie prvky, vykonáme skúšku tesnosti plynovodu 

 4. skontrolujeme tesnosť vykurovacieho okruhu

 5. skontrolujeme zapojenie elektrickej zásuvky 

 6. skontrolujeme odťah spalín

 7. posúdime miestnosti, kde spotrebič pracuje z hľadiska bezpečnosti (dostatočná kubatúra, prísun vzduchu atď)

 8. vyskúšame pripojenie regulačných prvkov a ich nastavenie

 9. nastavíme vhodné otáčky čerpadla

 10. naučíme Vás obsluhovať plynový kotol a vykurovaciu reguláciu 

 11. nastavíme plynový kotol na príslušné parametre voči vykurovanému objektu

 12. riadne vyplnenime a potvrdíme záručný list

 13. odovzdáme uvedený spotrebič vrátane zaučenia a obsluhy

Čo si musíte pripraviť Vy pre uvedenie kotla do prevádzky?
 • záručný list
 • kladný posudok dymovodu
 

Vykonávame autorizovaný servis plynových zariadení:

Junkers
Buderus
Protherm
Ferroly
Baxi
Viessmann
Viadrus

 mimo záruky všetky plynové kotle do 500kW

 

Spolupravujeme

Inštalater Piatka

TATRA therm

Tatragas Svit